ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
105/54  หมู่ 9  ถนนสุราษฎร์-นาสาร  ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

                            

โทร 077- 380820 โทรสาร 077-380821 โทรศัพท์มือถือ 06 3097 4499
E-mail: suratthani@otep.mail.go.th