ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

imagesCAQTJ6BS

ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

___________________

จุดกำเนิดหน่วยงานหลัก

              พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 76 บัญญัติให้มี“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา”มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกชื่อโดยย่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.”มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการส่งเสริม (1) สวัสดิการ     (2) สวัสดิภาพ (3) สิทธิประโยชน์เกื้อกูลคนอื่น (4) ความมั่นคง (5) ผดุงเกียรติ (6) การวิจัยเพื่อพัฒนางานตามภารกิจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายบริการทั้งบุคลากรในประจำการและนอกประจำการจำนวนกว่า 1,000,000คน ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ตั้งอยู่ ณ เลขที่128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอยู่รั้วเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ


ประวัติสำนักงาน  สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

              สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือเรียกโดยย่อว่า“สำนักงานสกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี”จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการบริการสำนักงาน พ.ศ.2547 โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ โรงเรียน วัดตรณาราม (อาคารชั่วคราว)  ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ภารกิจ

          สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภารกิจหลักกับกลุ่มเป้าหมายบริการมี จำนวน 16,150  คน ในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. งาน ช.พ.ค.– ช.พ.ส.
 2. งานสวัสดิการ คุ้มครองสิทธิครู มูลนิธิและกองทุน
 3. งานประชาสัมพันธ์ การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่
 4. งานส่งเสริมความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด งานโครงการพัฒนาชีวิตครู

ทั้งนี้ได้แบ่งงานในสำนักงาน  สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกเป็น 3 งาน คือ

 1. งานอำนวยการ
 2. งานสวัสดิการ
 3. งานสวัสดิภาพ

กิจกรรมสำคัญ ๆ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานตามภารกิจ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ๆ ที่ขอนำเสนอ ดังนี้

 1. ร่วมจัดกิจกรรม Bike for mom
 2. ร่วมจัดกิจกรรม Bike for dad

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ

 1. สมาชิก  ช.พ.ค. จำนวน 12,100  คน
 2. สมาชิก  ช.พ.ส. จำนวน   4,050  คน