การจองห้องพักของหอพัก สกสค.แบบออนไลน์

การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกผู้ใช้บริการ หอพัก สกสค. ในพื้นที่ ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการจองห้องพักของหอพัก สกสค. แบบออนไลน์

221641