อบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดภาคใต้

G326 เลขาร่วมงาน จัดซื้อจัดจ้าง

จัด 1