แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเมินความพึงพอใจในการปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

ระบบจะเปิดให้ตอบแบบสอบถาม  ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561   โดยสมาชิกสแกน QR  CODE เข้าไปตอบแบบสอบถามแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังสำนักติดตามและประเมินผลสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

                                                                        

QR ประเมิน ผอ

 **หมายเหตุ  ระยะเวลาในการประเมิน  ระหว่างวันที่  15 – 26  มกราคม  2561

 

รูปคู่มือการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ