การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนกรณีเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ

2901585

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้วินิจฉัย
เรื่องร้องเรียน กรณี  ที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ  เดือนละ  400 – 500  บาท โดยไม่มีการชี้แจงรายละเอียดให้
สมาชิกทราบก่อนการเก็บเงิน  และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือชี้แจงผลการวินิจฉัยให้ทราบ ดังนี้

การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนกรณีเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ

 

วินิจฉัย1

วินิจฉัย 2

 

 

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่