ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559

โลโก้พัฒนาชีวิตครู

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู  ร่วมกับ  ธนาคารออมสิน มอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิก บุตรสมาชิกและทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิครู ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู และทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิก ช.พ.ค.  เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ประจำปี 2559  ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือนี้
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559

1. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่องการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนโรงเรียนประจำปี  2559
2. ใบสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนโรงเรียน
3. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา(สำหรับตนเอง)
4. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา(สำหรับบุตร)