ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 01/2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562      ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี  รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร  เป็นประธาน

52820

95081

95086

95088

95087

95080

95079

95091