ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยที่ประชุมมีมติให้ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เป็นประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

60348642_140685073762842_5023184696163434496_o73613 73614 73616 73619 73621 73622 73625 73627 73629