ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 07/2562 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

99628 99629 99631 99632 99633