ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่  29  มกราคม  2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

บวม2

บวด1