ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่  3   เมษายน  2562  นายสุวิทย์  อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี                  นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธาน นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราชดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นกรรมการ และ      นายปิยพฤทธิ์ เมืองแก้ว นิติกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรรมการและเลขานุการ                  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

547

515

471

467