ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด   ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ปี  (5 ธันวาคม 2559 – 6 ธันวาคม 2560)  โดยเข้ารับการประเมิน เมื่อวันที่             25  มกราคม  2561  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี

  1.  นายแผ้ว   รุจิรนันทบุตร       ประธานกรรมการ
  2. นายอุทิศ  ภูมิชัย                กรรมการ
  3. นายสุรพันธ์  โกยวาณิชย์       กรรมการ
  4. นายกชบดิน  ภูมิพงศ์          กรรมการและเลขานุการ

ประเมิน 2

ประเมิน 7