สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2559

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  แก่นางอารีย์  เงินศรี  ครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปยกย่องเชิดชูเกียรติ59