ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2559

นายสุวิทย์  อมรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  ปีการศึกษา 2559  แก่ เด็กหญิงภัทรชนก  หนูน้อย  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบทุนทวี บุณยเกตุ59