มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่  7  มิถุนายน   2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                        มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.  นายสมจิตร  จินดารักษ์  ข้าราชการครู  โรงเรียนบ้านย่านยาว  อ.คีรีรัฐนิคม  สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 2

12652