มอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” และทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่  22  มกราคม  2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบเกียรติบัตร และเข็มกลัดแก่พระพฤหัสบดี พร้อมเงินรางวัล  5,000  บาท    ระดับจังหวัด   ผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับจังหวัด ประเภทบุคคล ครู  ได้แก่  1.  นายจรินทร์  ชูนาวา  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์  สังกัด สพป.สฎ.เขต 2         2.  นางสาวอาภร  กันตังกุล  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สังกัด สพม.เขต 11  3.  นางสาวปฏิมา  เพิ่มพูนพัฒนา  อาจารย์มหาวิทยาลัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  สังกัดอุดมศึกษา  4.  นายสุรพล  พันธ์ทอง  ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนเทศบาล 5  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ประเภทรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่         ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  ศรีเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยวน  สังกัด สพป.สฎ.เขต 2   ประเภทรางวัลผู้บริหารการศึกษา  ได้แก่  นายประพัทธ์  รัตนอรุณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11   และมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุญยเกตุ  ประจำปีการศึกษา  2563  จำนวน  1  ทุน  เป็นเงิน  5,000  บาท  ให้แก่  นายอาทิตย์  ยากองโค   โรงเรียนบ้านนาสาร  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี

มอบทุนและรางวัลพระพฤหัสสบดี_๒๑๐๑๒๘

timeline_20210122_113112

timeline_20210122_113105

timeline_20210122_113058

timeline_20210122_113051

415410

มอบทุนและรางวัลพระพฤหัสสบดี_๒๑๐๑๒๘_0

 

มอบทุนและรางวัลพระพฤหัสสบดี_๒๑๐๑๒๘_1