มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

                                                                                                                                                 

มอบเช็ค ชพส

 

สำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
มอบเงินค่าจัดศพ  ช.พ.ส. 100,000  บาท
แก่นางสุระเพ็ญ  เชื้อเมืองพานกุล  คู่สมรสของสมาชิก  ช.พ.ส.
รายนายภูวสุ  เชื้อเมืองพานกุล