ระเบียบมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคัภัยและภัยธรรมชาติ ว่าด้วยแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2562