สกสค. จัดสวัสดิการ 40/75

สกสค.จัดโครงการสวัสดิการ 40/75 สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปี หรือมีอายุ 75 ปีขึ้นไป หรือสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่ต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ แต่จะหักจากเงินสงเคราะห์ครอบครัว เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ตามจำนวนที่จ่ายจริงสมาชิกสามารถยื่นคำขอรับสวัสดิการด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-380820

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ ๔๐/๗๕ พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบคำขอรับสวัสดิการ ๔๐/๗๕
แบบหนังสือมอบอำนาจ

101730446_945911132528102_7370921105102798257_n