สกสค.ลงนาม MOU สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี

 

นายสุวิทย์  อมรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ทำสัญญา  MOU  กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2560

ทำmouสหกร