สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบพวงหรีดให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 21  มีนาคม  2562 นายสุวิทย์  อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้
นางจุฑามาส  สงชาติ  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีกับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. คือ  นางนิตยา  ชนะพงศ์ปกรณ์

19013