หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี”

ด้วยแรงแห่งรัก

หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรัก” เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด   ความมุ่งมั่น  วิริยะอุตสาหะ  ความเสียสละของคนทำงาน   “จิตอาสา”  สำนักงานคณะกรรมการ  สกสค.  เห็นว่าหนังสือ  “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี”  เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง    จึงประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ เพื่อศึกษาค้นคว้า หรืออันอาจเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นพลังสร้างสรรค์การประกอบหน้าที่การงาน และการช่วงเหลือสังคมประเทศชาติให้พัฒนาสถาพรต่อไป  ด้วยความรักในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ  E – Book  ได้ที่  http://thaimediafund.or.th/phramerumas/