สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

513901