อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินประจำปี 2560

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินประจำปี 2560 ใน 4 ภูมิภาค  ภาคใต้  วันที่  7 – 9  กรกฏาคม  2560  ณ  ห้องทิวลิป  โรงแรมนิภาการ์เด้น  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อบรม7

อบรม 9

อบรม8

อบรม10