โครงการจิตอาสา “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ภาพจิตอาสาตาบอด 1