โครงการสวัสดิการ 40/75

โครงการสวัสดิการ 40/75
“สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง 40 ปี หรือมีอายุ 75 ปี ไม่ต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ แต่จะหักจากเงินสงเคราะห์ครอบครัว เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง”
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดโครงการสวัสดิการ 40/75 เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. หรือสมาชิก ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นเวลา 40 ปี ขึ้นไป หรือเป็นสมาชิก ช.พ.ค. หรือสมาชิก ช.พ.ส. ผู้สูงอายุ มีอายุตัวตั้งแต่ 75 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยสมาชิกต้องมีการชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ   ทำให้ไม่ถูกถอนชื่อ   เมื่อถึงแก่ความตาย ทายาทได้รับการสงเคราะห์
สมาชิกที่สนใจสามารถยื่นคำขอรับสวัสดิการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นยื่นคำขอแทนได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
077 – 380820 , 063-0974499

 

y7buaJMQ0d_1614763081+