โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประชุมบรรจง

เมื่อวันที  30 – 31 มีนาคม 2560  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน  ณ โรงแรมบรรจงบุรี   อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี