โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุวิทย์ อมรชาติ ร่วมกับ
โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหินในโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” ได้ดูแลสุขภาพดวงตาให้แก่ข้าราชการครู คู่สมรส บิดามารดา บุตร บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้
1.วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563
2.วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2563
3. วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
4. วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
5 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
6. วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานต้อกระจก – นครศรีธรรมราช  โทร 098-2796186 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร 077- 380820

ตา