สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมซึ่งยังไม่เคยจัดพิมพ์ในหนังสือประวัติครูมาก่อน โดยจัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ของครูผู้ถึงแก่กรรม    ไปยังกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ  สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา    เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หนังสือประวัติครู10032563

หนังสือประวัติครู10032563_0001