“โครงการครูอาสาสอนนักเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน”

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงาน “โครงการครูอาสาสอนนักเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน” ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต.ขุนทะเล  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

299739 299740 299741 299742 299743 299738 299737