ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันพุธที่   24   มีนาคม  2564   นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                        มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน  100,000  บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.นางแฉล้ม  โชชัยพันธวงศ์                                ฌาปนกิจวันที่  27  มีนาคม  2564    ณ  วัดท่าพลา  ต.หนองไทร  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

10208